معرفی سفیر یا نمایندگی
اطلاعیه ها
گالری تصاویر
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
شاخص های اقتصادی اتریش

 

 

برخی از مهمترین شاخص های اقتصادی اتریش

1 ) تولید ناخالص داخلی ( GDP )

همانگونه که از جدول ذیل مشاهده می گردد نه تنها این شاخص مهم اقتصادی طی سالهای گذشته همواره رشدی صعودی داشته بلکه پیش بینی ها نیز حاکی از این امر می باشد  که در پایان سال 2017 و سال 2018 نیز این روند صعودی ادامه خواهد داشت :

 

( اعداد به میلیارد یورو می باشد )

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

سال

372.2

360.1

348.2

339.9

330.4

322.9

317.1

308.6

GDP

 

2 ) سرانه تولید ناخالص داخلی ( GDP per Capita  )؛

این شاخص مهم اقتصادی نیز همانند تولید ناخالص داخلی طی سالهای گذشته همواره رشدی صعودی داشته و پیش بینی ها نیز حاکی از این امر می باشد  که در پایان سال 2017 و سال 2018 نیز این روند صعودی ادامه خواهد داشت :( ارقام به یورو است )

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

سال

42.182

41.113

40.065

39.388

38.673

38.048

37.634

36.792

GDP

per capita

 

3 ) نرخ رشد تولید صنعتی ( Industrial Output  ) :

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

سال

3

2.5٪

2٪

1.9٪

1.1٪

1.2٪

0.5٪-

6.9٪

Industrial Output

 

4 ) میانگین شاخص نرخ تورم مصرف کننده ( CPI

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

سال

1.9٪

1.8٪

0.9٪

0.9٪

1.7٪

2.4٪

3.3٪

CPI

 

5 ) نرخ رشد بیکاری ( Unemployment Rate  )؛

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

سال

6.2٪

6.2٪

6.1٪

5.7٪

5.6٪

5.3٪

4.9٪

4.6٪

Unemployment Rate

 

6 ) صادرات کالا (  Merchandise Exports  )؛

( ارقام به میلیون یورو می باشد )

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

سال

149.578

141.552

135.525

131.554

128.106

125.812

123.544

121.774

Exports

 

7 ) واردات کالا (  Merchandise Imports

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

سال

151.524

143.670

137.822

133.002

129.847

130.706

131.982

131.008

Imports

 

8 ) بدهی خالص خارجی (  Gross foreign debt

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

سال

615.000

605.000

595.000

593.886

608.488

599.474

621.691

به میلیون یورو

165.3

168

170.9

174.7

184.2

185.7

196

%GDP

 

 

صفحه اصلی